Poczta IOd IOd | En | Wersja dla osób słabowidzących

Aktualizacja: 2016-04-08 09:18:18   Drukuj

Badawcze własne

Projekty badawcze aktualnie realizowane

Lp. Kierownik projektu Tytuł projektu Termin realizacji
1. dr inż. Rafał Nowak Wpływ dodatku Ni do Al na kształtowanie struktury i właściwości granic rozdziału Al/ZrB2./td> 2013-2016
2. prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak Wysokotemperaturowe badania zjawiska niemieszalności w stanie ciekłym w stopach układu Gd-Ti-X (X-Co, Zr) i ich reaktywności w kontakcie z ceramikami tlenkowymi. 2013-2016
3.  dr Andrzej Gazda Analiza przemian fazowych towarzyszących rozpadowi ausferrytu w niklowo-
-miedziowym żeliwie ADI, wytwarzanym w warunkach cyklicznej przemiany ausferrytycznej.
 2014-2016
4. dr inż. Tomasz Dudziak Mechanizm powstawania i wzrost termodynamicznie stabilnych, cienkich oraz ochronnych struktur tlenkowych w wyniku wysokotemperaturowego utleniania w parze wodnej materiałów na osnowie żelaza i niklu z dużą zawartością chromu.   2015-2017
5. Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak Wysokotemperaturowe badania wpływu dodatków stopowych na termofizyczne właściwości żeliwa wermikularnego w stanie ciekłym oraz na jego zwilżalność i reaktywność w kontakcie z tlenkami metali  kwiecień 2016 -marzec 2019

 

 Projekty badawcze zakończone

Lp. Kierownik projektu Tytuł projektu Termin realizacji
1. prof. dr hab. inż.
Zbigniew Górny

Stymulowanie mechanizmu powstawania eutektyki alfa+beta w układzie Cu-Al poprzez parametry cieplne oraz możliwości rozdrabniania ziarna fazy alfa i modyfikacji struktury eutektyki alfa+beta (alfa+gamma2) w badaniach eksperymentalnych i symulacji komputerowej.

2003-2006
2. dr inż. Marta Biel-Gołaska

Analiza mechanizmów zniszczenia narzędzi chirurgicznych pokrytych warstwą diamentową.

2003-2006
3. doc. dr inż.
Jerzy Stachańczyk

Filtracja ciekłego staliwa - parametry i efektywność procesu.

2003-2006
4. dr Andrzej Gazda

Badanie stabilizacji termicznej i optymalizacja parametrów obróbki cieplnej miedziowo-niklowego żeliwa ADI metodami dynamicznej analizy termicznej.

2003-2006
5. dr inż. Zbigniew Pączek

Modele symulacyjne zjawisk w procesie tworzenia modeli laminowanych (technika RPS LOM) podstawą zapewnienia jakości prototypowych detali odlewanych „near net shape".

2004-2006
6. mgr inż. Ireneusz Baran

Opracowanie modelu i opis zjawiska pękania kompozytu (żywica epoksydowa z napełniaczem mineralnym) stosowanego w aparaturze średniego i wysokiego napięcia.

2004-2006
7. prof. dr  hab. inż.
Jerzy J. Sobczak

Rozwój syntezy lekkich i racjonalnych ekonomicznie tworzyw konstrukcyjnych z wykorzystaniem produktów odpadowych - popiołów lotnych.

2004-2007
8. dr hab. inż.
Andrzej Baliński

Innowacyjna koncepcja opracowania mas formierskich w ekologicznym aspekcie utylizacji popiołów lotnych (dwustopniowy recykling).

2004-2007
9. mgr inż.
Paweł Darłak
(prof. dr hab. inż.
Jerzy J. Sobczak - promotorski)

Wpływ parametrów technologicznych na strukturę i własności kompozytów aluminiowych zbrojonych popiołami lotnymi.

2005-2007
10. dr inż.
Adam Kowalski

Badania wpływu parametrów obróbki cieplnej na mechanizm przemiany izotermicznej, strukturę i właściwości mechaniczne żeliwa ADI.

2005-2007
11. prof. dr hab. inż.
Andrzej Białobrzeski

Prace badawcze nad technologią ciągłej modyfikacji sodem stopów aluminium (Al-Si).

2006-2008
12. dr inż. Edward Czekaj

Badania procesu otrzymywania odlewów precyzyjnych ze stopów aluminium o złożonej konstrukcji i wysokim stopniu jednorodności struktury.

2005-2008
13. dr inż. Marzanna Książek

Wytwarzanie metodą ciekło-fazową połączenia aluminium-tlenek glinu stosując modyfikację granicy międzyfazowej.

2006-2008
14. dr inż. Aleksander Karwiński

Nowa generacja ciekłych mas ceramicznych dla odlewnictwa precyzyjnego na bazie wielofunkcyjnych spoiw o podwyższonej biokompatybilności.

2006-2009
15. prof. dr hab. inż. Zbigniew Górny

Wpływ obróbki cieplnej typu betatyzacji na strukturę i właściwości modyfikowanych wapniem stopów CuAlFeMn na przykładzie stopu CuAl10Fe3Mn2. Identyfikacja faz bogatych w żelazo, ich morfologia i dystrybucja. Badania eksperymentalne i symulacja komputerowa.

2007-2010
16. dr hab. inż.
Andrzej Baliński
Określenie mechanizmów fizykochemicznych efektywnej aktywacji suspensji nanocząstek w nowoczesnych procesach odlewniczych. 2007-2010
17. dr inż. Małgorzata Warmuzek

Aplikacja interaktywnych modeli morfologicznych mikrostruktury we wspomaganiu projektowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

2008-2010
18. dr hab. inż. Natalia Sobczak, prof. nadzw. Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturowe właściwości stopów niklu w stanie ciekłym i ciekło-stałym oraz ich oddziaływanie wzajemne z wybranymi tlenkami metali. 2008-2011
19. dr inż. Adam Kowalski

Morfologia ausferrytu i właściwości żeliwa ADI z dodatkami Mn, Cu i Mo po niepełnym austenityzowaniu i dwustopniowym hartowaniu izotermicznym.

2009-2011
 20. dr inż. Zdzisław Żółkiewicz Wpływ własności modelowych i formierskich na przebieg procesu odlewania w metodzie modeli zgazowanych. 2009-2012
 21. dr inż. Katarzyna Jaszczółt Synteza oraz określenie parametrów fizykochemicznych innowacyjnych, ekologicznych spoiw wodnych przeznaczonych dla odlewnictwa precyzyjnego. 2009-2012
22. prof. dr hab. inż. Zbigniew Górny Wpływ chłodzenia mikrostrumieniowego podczas hartowania na strukturę i właściwości wybranych stopów. Badania eksperymentalne i symulacyjne. 2010-2013
23. dr inż. Wojciech Wierzchowski Warunki wytwarzania żeliwa o strukturze tiksotropowej metodą chłodzącej płyty pochyłej. 2009-2013
24. dr inż. Aleksander Karwiński Opracowanie podstaw fizykochemicznych i technologicznych procesu odlewania stopów tytanu. 2010-2013
25. dr inż. Marzanna Książek Badanie mechanizmów odporności erozyjnej i korozyjnej powłok kompozytowych na bazie węglików z dodatkami cząstek metalicznych. 2013-2015